Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de opleidingen van School4Us.

1. Geldigheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten in het kader van de opleidingen aangeboden door School4Us.
1.2 Onder opleiding wordt hier verstaan:
1. Cursusmateriaal
2. Mondelinge lesdagen
3. Examen, mits het een opleiding betreft waarbij u automatisch bent ingeschreven voor het examen

2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst wordt eerst bindend na ontvangst door School4Us van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
2.2 Er geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben. U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per e-mail of per post een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden.

2.3 School4Us is niet verplicht te onderzoeken of het inschrijfformulier ondertekend is door een daartoe bevoegd persoon.
2.4 De drukwerken en overige leermiddelen, welke door School4Us ter beschikking worden gesteld, zijn zo goed mogelijk samengesteld op grond van onderzoek en praktijkervaring. School4Us aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie van de inhoud c.q. de daarin vermelde aanwijzingen door de afnemer.

3. Prijzen
3.1 Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de prijzen die gelden op de startdatum van de opleiding.

4. Samenstelling opleiding
4.1 School4Us behoudt het recht om de duur van de opleiding en de samenstelling van de opleiding aan te passen aan inzichten, die op dat moment gelden.

5. Aanvullende regels met betrekking tot lesdagen
5.1 Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Zodra wij een inschrijving hebben ontvangen, sturen wij een bevestiging van inschrijving
5.2 De opleiding vindt alleen doorgang indien er voldoende aanmeldingen zijn, dit ter beoordeling van School4Us;
5.3 School4Us beslist in principe twee weken voor de geplande aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van de opleiding.
5.4 Mocht School4Us besluiten om de opleiding te annuleren, dan wordt de deelnemer uitgenodigd om aan een volgende of andere training deel te nemen. Een eventuele prijsstijging of – wijziging wordt de deelnemer niet in rekening gebracht, mits de deelnemer besluit om aan de eerstvolgende, gelijksoortige opleiding deel te nemen. Als er geen alternatieven zijn, dan zal het reeds betaalde deelnemersgeld worden gerestitueerd.
5.5 Indien School4Us de geplande aanvangsdatum verandert – opschort dan wel vervroegt – heeft de deelnemer het recht om binnen één week na ontvangst van het bericht, de inschrijving kosteloos te annuleren.

6. Annulering
6.1 Om misverstanden te voorkomen accepteert School4Us uitsluitend schriftelijke, annuleringen van de deelnemer zelf. Een mondelinge annulering is niet geldig.
6.2 De datum waarop School4Us de schriftelijke annulering ontvangt, geldt als uitgangspunt voor het hanteren van de annuleringsregeling.
6.3 Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:
• Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is EUR 50,- annulerings- en administratiekosten verschuldigd.
• Bij annulering van twee maanden tot één maand voor aanvang van de opleiding is EUR 100,- annulerings- en administratiekosten verschuldigd.
• Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de opleiding, is het volledige deelnemersgeld verschuldigd. Kosteloos doorschuiven is dan niet meer mogelijk.
• Het sturen van een vervanger voor de gehele opleiding is toegestaan, mits dit voor aanvang van de opleiding schriftelijk aan School4Us is doorgegeven.
6.4 Restitutie van een gedeelte van het deelnemersgeld vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. In dat geval dient een bewijs in de vorm van een medisch attest of anderszins te worden overlegd.
6.5 Indien tot één maand voor aanvang van de opleiding blijkt dat de deelnemer verhinderd is, dan kan er kosteloos worden doorgeschoven naar het eerstvolgende startmoment. De deelnemer dient dit schriftelijk te bevestigen.

7. Aansprakelijkheid
7.1 School4Us is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
• overmacht;
• daden of nalatigheden van afnemer/werkgever, zijn ondergeschikten; dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
• enige andere van buiten afkomende oorzaak.
7.2 School4Us is aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede aan eigendommen van afnemer/werkgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van School4Us of van hen die door haar belast zijn met de uitvoering van de opleidingsactiviteit.
7.3 School4Us draagt zorg voor een tijdige toezending van het lesmateriaal, zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele vertraging door omstandigheden buiten haar invloedsfeer.
7.4 School4Us zal in beginsel niet gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van afnemer/werkgever te vergoeden.

8. Vertrouwelijkheid
8.1 Zowel School4Us als haar docenten zullen te allen tijden vertrouwelijkheid in acht nemen betreffende de cursisten en gegevens die aan bod komen tijdens de opleidingen over de cursisten en zijn / haar bedrijf c.q bedrijfsvoering.

9. Klachten / klachtenprocedure
9.1 Mocht er een klacht zijn, dan kunt u deze kenbaar maken, schriftelijk, via mail of via het evaluatieformulier na de cursus/opleiding. U ontvangt dan een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is. welbevinden binnen maximaal 4 weken afgehandeld te hebben.
9.3 Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
9.4 Indien u het oneens bent met de door School4Us aangedragen oplossing en heeft u het gevoel dat u en School4Us het niet eens kunnen worden, dan kunt u uw klacht melden bij de brancheorganisatie Provoet. De kosten voor behandeling in deze geschillencommissie zullen voor 50% door School4Us gedragen worden.
9.5 Het oordeel van deze geschillencommissie zal voor School4Us bindend zijn.
9.6. Klachten blijven 3 jaar geregistreerd.

10. Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Bij betalingen vanuit het buitenland zullen bijkomende bankkosten voor rekening komen van de afnemer.
10.3 School4Us is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de afnemer een rente van 1,25 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
10.4 Indien School4Us zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen, wordt het totaal (nog) te vorderen bedrag verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten.
10.5 Bij niet (tijdige) betaling is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en komen eventueel getroffen betalingsregelingen te vervallen, School4Us is dan gerechtigd de afnemer uit te sluiten van deelname aan de opleiding, hetgeen de betalingsverplichting onverlet laat.
10.6 Bij niet betaling van het deelnemersgeld doet School4Us een beroep op het eigendomsvoorbehoud.

11. Auteursrechten
Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van School4Us berust bij School4Us zelf. Het is de afnemer niet toegestaan het lesmateriaal te verveelvoudigen en/of te openbaren – op welke wijze dan ook – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van School4Us.